!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Safiren 11

Att bo i bostadsrätt

Vår fastighet ägs av bostadsrättsföreningen Safiren 11, organisationsnummer 769602­-4392. Det betyder att Du och övriga medlemmar i föreningen tillsammans äger fastigheten och ansvarar för den. Du äger alltså, formellt sett, inte Din egen lägenhet, utan din andel av fastigheten. En Bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med uppgift att utan tidsbegränsning upplåta lägenheter mot ersättning. Det är en sådan upplåtelse som kallas bostadsrätt. 


Om föreningsstämma och styrelse

I en Bostadsrättsförening är det medlemmarna själva som bestämmer hur föreningen och huset ska skötas. Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta organ. Den äger rum under senvåren varje år och alla medlemmar har rätt att deltaga. På stämman beslutas bland annat om fastställande av resultat­ och balansräkning, om disposition av vinst eller förlust och om styrelsens ansvarsfrihet. På stämman utses också styrelse och revisor. Här har du möjlighet att påverka beslut om till exempel hur vi ska finansiera utgifter, vilka åtgärder som bör prioriteras, hur vi ska förfara med ett eventuellt överskott och så vidare. Kallelse till stämman sker 2­-4 veckor i förväg. Motioner till stämman ska lämnas skriftligt till styrelsen senast den av styrelsen meddelade sista dagen för inlämnande av motioner.

En bostadsrättsförening ska enligt lag ha en styrelse, föreningens verkställande organ. Styrelsen i vår förening har arvode för sitt arbete. Detta arvodes storlek beslutas varje år vid föreningsstämman.

Styrelsens, utan jämförelse mest omfattande arbete, handlar om att ansvara för förvaltningen av föreningen och skötseln av huset. I vår stora förening har vi inte kompetens eller tid att själva sköta alla frågor kring förvaltningen. Därför har vi ett löpande avtal med  en ekonomisk förvaltare och ett avropsavtal med en teknisk/juridisk förvaltare. Styrelsen beslutar om avgifter, godkänner nya medlemmar mm. Vår styrelse har fem ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Vid varje styrelsemöte förs protokoll och dag och tid bestäms för nästa möte. De allmänna punkterna sammanfattas i ett nyhetsblad som sätts upp i trapphusen och även skickas via e-post.

Du är alltid välkommen att höra av dig i generella frågor som rör fastighetens förvaltning och skötsel. Detta bör i första hand ske skriftligen via föreningens brevlåda, som finns uppsatt i entrén på Kungsholms Kyrkoplan, eller via mail.